123RF

Útmutatóul Pedagógiai és Családsegítő munkatárs képzésünkhöz, avagy feladatok, jogkörök, továbblépési lehetőségek

Kolláthné Pere Éva, óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás-vezető írása

Az egyik zalaegerszegi csoportunk, ahol kivétel nélkül mindenki jelesre vizsgázott

Az egyik zalaegerszegi csoportunk, ahol kivétel nélkül mindenki jelesre vizsgázott

Milyen iskolai végzettség szükséges Pedagógiai és családsegítő munkatársnak?
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) értelmében: Nincs végzettségi és szakképzettségi előírás ebben a munkakörben. A 138/1992. Kormányrendelet csak a kötelező minimális végzettségi szintet írja elő mellékletében, ahol az egyes fizetési osztályokba történő besorolásról rendelkezik. Eszerint a közalkalmazotti bértábla C osztályától lehetséges a Pedagógiai – családsegítő munkatárs besorolása, tehát minimum érettségire van szükség annak betöltéséhez. Ahhoz azonban, hogy a bérminimumot (2018-ban 180.500 Ft) megkapja fizetésként, meg kell szerezni a szakképzettséget. Ugyanakkor az iskolák vagy óvodák is arra törekszenek a felvételek alkalmával, hogy a szakmában minél képzettebb személyt vegyenek fel, hiszen így számíthatnak csak igazi segítségre, valamint arra, hogy a Pedagógiai – családsegítő munkatárs hatékony szereplője legyen intézményének.

Hol helyezkedhet el a Pedagógiai és családsegítő munkatárs?
Természetesen minden olyan intézményben, ahol a fenntartó szükségét látja a munkakör betöltésének, valamint finanszírozza a bérét.
A 2011. évi CXC. törvény 2. melléklete alapján a települési önkormányzatok 3 óvodai csoportonként 1 fő Pedagógiai – családsegítő munkatárs béréhez kérhetnek támogatást a központi költségvetésből.

Mennyi a Pedagógiai és családsegítő munkatárs havi illetménye?
A 326/2013 Korm. rendelet 32/A.§-a szerint a középiskolát végzett nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott illetménye nem lehet kevesebb a garantált bérminimum 107%-ánál (2018 január elsejétől 180.500 Ft a bérminimum + 12950 Ft), e felett az intézmény vezetője 3 %-ot differenciáltan szétoszthat az egyes alkalmazottak között. Tehát akár a bérminimum 110%-a (199550 Ft) is lehet az illetménye, fenntartótól függetlenül.

Mennyi a Pedagógiai és családsegítő munkatárs éves szabadsága?
Éves alapszabadsága 20 nap, azonban a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 30. § (1) bekezdése alapján adhat a fenntartó még évi 25 munkanap pótszabadságot. Tehát akár 45 nap is megilletheti a munkavállalót.

Milyen továbblépési lehetőségei vannak a Pedagógiai és családsegítő munkatárs munkakörben dolgozóknak?
Pedagógiai – családsegítő munkatárs OKJ képzés sikeres teljesítésével, ha felsőfokú (pedagógiai jellegű) tanulmányokat kíván kezdeni, többletpontjait 32-vel növelheti.
Ha pedagógus diplomával rendelkezik, akkor a Pedagógus Életpálya modell alapján Pedagógus I. fokozatba léphet, az előbb említett Kormányrendelet előírásait szem előtt tartva.

Hogyan történik a Pedagógiai és családsegítő munkatárs minősítése?
Minden köznevelési intézménynek rendelkeznie kell helyi Értékelési szabályzattal, melyben foglaltak alapján kell lebonyolítani a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők minősítő vizsgáját. Ezek elkészítésével kapcsolatos feladatokról 2016. július 29-én megjelent a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ép.r.) módosításának 8. §. (1a)-(1b) bekezdése alapján „nevelési vagy tanítási félévenként legalább öt, a pedagógus szakképzettségének megfelelő tanórát vagy foglalkozást köteles látogatni (hospitálás), amelyről a szakmai megállapításait is magában foglaló hospitálási naplót vezet…”
„….a minősítő vizsga magában foglalja az intézményvezető által a helyi értékelési szabályzatban, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz igazodóan meghatározott, a munkakör ellátásának célkitűzéseit, tervezését magában foglaló helyi minősítési, vagy gyakornoki követelmények teljesítését, valamint a hospitálási napló bemutatását és elemzését.
Fontos megjegyeznem, hogy a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók minősítő vizsgája nem a pedagógusokra vonatkozó ÉP.r. 8.§ (1) bekezdés alapján valósul meg, hanem a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakör ellátásának szabályait meghatározó helyi értékelési szabályzattal összhangban.

A milyen feladatai vannak a Pedagógiai és családsegítő munkatársnak?
Segíti az intézményben folyó pedagógiai, nevelő-oktató munkát. Ügyel a gondjára bízott gyermekek testi épségének megóvására, gyermekfelügyeletet biztosít a pedagógus mellett. Gondoskodik a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, fejlődésük optimális segítéséről az óvodapedagógusok iránymutatása szerint. Segít az óvodapedagógus jelenlétében a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában. A lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek ellátásában részt vesz. Figyelemmel van a gyerekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a balesetek elkerülésének kivédésében. Részt vesz a tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes biztosításában, valamint az óvodai ünnepségek, hagyományok megszervezésében, lebonyolításában.

Legutóbbi cikkeink

Miért a kertépítés?
2018. október 3.

Pénzügy nőknek? Igen.
2018. augusztus 27.

Útmutatóul Pedagógiai és Családsegítő munkatárs képzésünkhöz, avagy feladatok, jogkörök, továbblépési lehetőségek
2018. április 24.

Oktatóként leendő dajkáink közt
2018. április 18.

Tettes legyek vagy áldozat? – Doszpot Péter és Antal Gábor előadása
2017. május 3.