123RF

Útmutatóul Pedagógiai és Családsegítő munkatárs képzésünkhöz, avagy feladatok, jogkörök, továbblépési lehetőségek

Kolláthné Pere Éva, óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás-vezető írása

Az egyik zalaegerszegi csoportunk, ahol kivétel nélkül mindenki jelesre vizsgázott

Az egyik zalaegerszegi csoportunk, ahol kivétel nélkül mindenki jelesre vizsgázott

Milyen iskolai végzettség szükséges Pedagógiai és családsegítő munkatársnak?
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) értelmében: Nincs végzettségi és szakképzettségi előírás ebben a munkakörben. A 138/1992. Kormányrendelet csak a kötelező minimális végzettségi szintet írja elő mellékletében, ahol az egyes fizetési osztályokba történő besorolásról rendelkezik. Eszerint a közalkalmazotti bértábla C osztályától lehetséges a Pedagógiai – családsegítő munkatárs besorolása, tehát minimum érettségire van szükség annak betöltéséhez. Ahhoz azonban, hogy a bérminimumot (2018-ban 180.500 Ft) megkapja fizetésként, meg kell szerezni a szakképzettséget. Ugyanakkor az iskolák vagy óvodák is arra törekszenek a felvételek alkalmával, hogy a szakmában minél képzettebb személyt vegyenek fel, hiszen így számíthatnak csak igazi segítségre, valamint arra, hogy a Pedagógiai – családsegítő munkatárs hatékony szereplője legyen intézményének.

Hol helyezkedhet el a Pedagógiai és családsegítő munkatárs?
Természetesen minden olyan intézményben, ahol a fenntartó szükségét látja a munkakör betöltésének, valamint finanszírozza a bérét.
A 2011. évi CXC. törvény 2. melléklete alapján a települési önkormányzatok 3 óvodai csoportonként 1 fő Pedagógiai – családsegítő munkatárs béréhez kérhetnek támogatást a központi költségvetésből.

Mennyi a Pedagógiai és családsegítő munkatárs havi illetménye?
A 326/2013 Korm. rendelet 32/A.§-a szerint a középiskolát végzett nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott illetménye nem lehet kevesebb a garantált bérminimum 107%-ánál (2018 január elsejétől 180.500 Ft a bérminimum + 12950 Ft), e felett az intézmény vezetője 3 %-ot differenciáltan szétoszthat az egyes alkalmazottak között. Tehát akár a bérminimum 110%-a (199550 Ft) is lehet az illetménye, fenntartótól függetlenül.

Mennyi a Pedagógiai és családsegítő munkatárs éves szabadsága?
Éves alapszabadsága 20 nap, azonban a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 30. § (1) bekezdése alapján adhat a fenntartó még évi 25 munkanap pótszabadságot. Tehát akár 45 nap is megilletheti a munkavállalót.

Milyen továbblépési lehetőségei vannak a Pedagógiai és családsegítő munkatárs munkakörben dolgozóknak?
Pedagógiai – családsegítő munkatárs OKJ képzés sikeres teljesítésével, ha felsőfokú (pedagógiai jellegű) tanulmányokat kíván kezdeni, többletpontjait 32-vel növelheti.
Ha pedagógus diplomával rendelkezik, akkor a Pedagógus Életpálya modell alapján Pedagógus I. fokozatba léphet, az előbb említett Kormányrendelet előírásait szem előtt tartva.

Hogyan történik a Pedagógiai és családsegítő munkatárs minősítése?
Minden köznevelési intézménynek rendelkeznie kell helyi Értékelési szabályzattal, melyben foglaltak alapján kell lebonyolítani a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők minősítő vizsgáját. Ezek elkészítésével kapcsolatos feladatokról 2016. július 29-én megjelent a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ép.r.) módosításának 8. §. (1a)-(1b) bekezdése alapján „nevelési vagy tanítási félévenként legalább öt, a pedagógus szakképzettségének megfelelő tanórát vagy foglalkozást köteles látogatni (hospitálás), amelyről a szakmai megállapításait is magában foglaló hospitálási naplót vezet…”
„….a minősítő vizsga magában foglalja az intézményvezető által a helyi értékelési szabályzatban, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz igazodóan meghatározott, a munkakör ellátásának célkitűzéseit, tervezését magában foglaló helyi minősítési, vagy gyakornoki követelmények teljesítését, valamint a hospitálási napló bemutatását és elemzését.
Fontos megjegyeznem, hogy a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók minősítő vizsgája nem a pedagógusokra vonatkozó ÉP.r. 8.§ (1) bekezdés alapján valósul meg, hanem a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakör ellátásának szabályait meghatározó helyi értékelési szabályzattal összhangban.

A milyen feladatai vannak a Pedagógiai és családsegítő munkatársnak?
Segíti az intézményben folyó pedagógiai, nevelő-oktató munkát. Ügyel a gondjára bízott gyermekek testi épségének megóvására, gyermekfelügyeletet biztosít a pedagógus mellett. Gondoskodik a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, fejlődésük optimális segítéséről az óvodapedagógusok iránymutatása szerint. Segít az óvodapedagógus jelenlétében a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében és lebonyolításában. A lassabban haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekek ellátásában részt vesz. Figyelemmel van a gyerekek biztonságos körülményeinek megteremtésében, a balesetek elkerülésének kivédésében. Részt vesz a tevékenységszervezés feltételeinek zökkenőmentes biztosításában, valamint az óvodai ünnepségek, hagyományok megszervezésében, lebonyolításában.

Legutóbbi cikkeink

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
2020. december 22.

A Best-Work Kft. büszkesége – Radányi Lászlóné (Ilike)
2020. december 16.

Felvételi pontbeszámítások a koronavírus idején
2020. március 30.

Továbbra is fogadjuk az új jelentkezéseket
2020. március 17.