123RF

Ápoló

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Sebészeti Osztály

ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

ápolói feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium, felnlőtt szakápoló vagy,

• ápoló OKJ 54 vagy,

• ápoló OKJ 55 vagy,

• főiskolai vagy diplomás ápoló,

• büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Részletes ,fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségével

• Képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentum másolata

• Igazolás MESZK tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről.

• Pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

• Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czeglédi Éva telephelyi vezető ápoló nyújt, a 06-1-455-5707 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Czeglédi Éva telephelyi vezető ápolónak „s.k” címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14042-001/2018 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók meghallgatása és a pályázatok elbírálása a betegellátásra tekintettel folyamatosan történik, a munkakör azt követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Intézményi honlapon – 2018. december 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dpckorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2018. december 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.