123RF

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Nem élünk vissza, és nem üzletelünk adatokkal. Az információkérésben, jelentkezésben, megrendelésben, szerződésben megadott adatait arra használjuk, amire a rendelkezésünkre bocsátotta őket. Adatokat nem adunk ki harmadik félnek, kivéve, ha erre jogszabály vagy hatósági eljárás kötelez minket. Az adatokat biztonságosan kezeljük, és megvédjük az illetéktelen felhasználóktól. Együttműködésünk minden szakaszában hozzáférhet a nálunk kezelt adataihoz, tudhatja, mely adatait, hol, hogyan, meddig tároljuk. Együttműködésünk bármely szakaszában lehetősége van az adatait helyesbíteni, törölni, töröltetni, kezelését korlátozni – ha az az adatkezelés célját (közös érdek) nem veszélyezteti. A profilalkotás és az automatizált adatkezelés ellen tiltakozhat, megilleti az adathordozhatóság joga, és a mi aktív közreműködésünkkel teljes ellenőrzést gyakorol az Önre vonatkozó adatok felett mindvégig.

Szarvas Krisztina, Árvainé Spiller Mariann
A személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért felelős ügyvezetők

Adatvédelmi rendszabályainkkal a partnereink bizalmát szeretnénk fokozni, miközben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak teszünk eleget.
A Best-Work Kft. kinyilvánítja, hogy minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
Adatvédelmi szabályzatot vezettünk be, amelynek a célja, hogy meghatározza a szervezetben vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, biztosítsa az adatvédelem alapelveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.
A szabályzatból kivonatolt jelen adatvédelmi tájékoztatónk a Best-Work Kft. szolgáltatásait igénybe venni kívánó érintettek körének szól.
(Az adatkezelési tájékoztató értelmezéséhez, ha szüksége van rá, segítséget nyújtunk, hívja az ügyfélszolgálatot: +36-1-413-1536, +36-1-413-7454, +36-20-359-5917, +36-20-938-4344.)

AZ ADATKEZELŐ

Cégnév: Best-Work Oktató és Szolgáltató Kft.
Székhely:1225 Budapest, Nagytétényi út 233.
Cégjegyzékszám: 01-09-731345
Adószám: 13361350-2-43
Képviselő: Szarvas Krisztina Julianna és Árvainé Spiller Mariann ügyvezetők
Telefonszám: +36 20 359-5929, +36 20 359-5939
Fax: +36 1 413-1536
E-mailcím: szarvas.krisztina@pszichologuskepzo.hu és spiller.mariann@pszichologuskepzo.hu
Honlap: www.pszichologuskepzo.hu és www.micimacko.net
Az adatkezelő adatfeldolgozók (oktatásszervezők, IT-szolgáltatók) közreműködését veszi igénybe.

A KEZELT ADATOK

A felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésben résztvevő kezelt adatai
(önkéntes hozzájárulás és a Fktv. alapján)

Név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, levelezési címe, állampolgársága, neme, telefonszáma, társadalombiztosítási azonosító jele, e-mail címe

A képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben résztvevő: legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítése, szakképzettsége, idegennyelv-ismerete; a képzésbe történő belépése és a képzés elvégzése, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépése; a képzés során történő értékelése és minősítése; a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségei.

Tanulmányainak értékelésével, a képzéssel megszerzett kompetencia megnevezésével kapcsolatos adatok.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésbe való bekapcsolódás, majd részvétel biztosítása, új képzési ajánlatok.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi/szerződési kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. (Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre.)

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Az adatkezeléssel érintett minden olyan természetes személy, aki önkéntes hozzájárulását adta az adatkezelőnek a vele való kapcsolatfelvételhez személyesen vagy elektronikusan, majd később cselekvő módon részt vett a képzésre jelentkezése lebonyolításában adatszolgáltatásával, és szerződést kötött a képzésen való részvételre az adatkezelővel, vagy bármelyik stációban megszakította, módosította a kapcsolatot az adatkezelővel.

ADATTOVÁBBÍTÁS ADATAI

A felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések esetén
a felnőttképzési szerződés megkötéséig

Adat nem továbbítható harmadik félnek

a felnőttképzési szerződést követően:

A szolgáltatási szerződéshez szükséges adatokat – amennyiben a képzési díjat nem a képzésben résztvevő fizeti meg (jellemzően munkáltatója) a szerződő fél számára az érintett hozzájárulása körében
Továbbítani kell harmadik félnek: az államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára
Továbbítani kell harmadik félnek: vizsgaszervező intézmény számára a szakmai vizsgáztatásról szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben előírtak szerint.
Továbbítható harmadik félnek: az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadható (2021. KSH-nak térítésmentesen)

IDŐTARTAM

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.

A felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések esetén:
A hatóság ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében nyilván kell tartanunk és kezelnünk a szerződéskötéshez szükséges Felnőttképzési Törvényben előírt adatokat, a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított ötödik év utolsó napjáig.
Hasonlóképpen járunk el a képzés megvalósításával összefüggő egységes dokumentumokkal.
A képzés ideje alatt a résztvevő adataiban bekövetkező változásokat a változástól, illetve tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül a résztvevő a Felnőttképzőnek írásban bejelenti, igazolja.

A szerződéskötés nélküli vagy az 5. éven túli adatnyilvántartásra és kezelésre csak akkor van módja az adatkezelőnek, ha ehhez a hozzájárulását adta az érintett – meghatározva az adatok körét is. Az adatkezelő az érintett törlést kérelmező vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli, másrészt az adatkezelés céljának, jogalapjának megszűnéséig.

MEGTEKINTÉS/MÓDOSÍTÁS/TÖRLÉS

Az érintettek adatvédelmi jogainak gyakorlását megkönnyítő intézkedéseket biztosítunk, hogy legyen lehetősége kérelmezni, megkapni a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését és törlését (a pontatlan adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden észszerű lépést meg kell tenni), valamint gyakorolhassa a tiltakozáshoz való jogát.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll

Az érintett visszavonja hozzájárulását (info@pszichologuskepzo.hu), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
Az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték
Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen
A személyes adatokat jogellenesen kezelték
Az adatkezelőre előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
Az adatkezelés jogellenes, például az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség terheli az adatkezelőt: minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte.

ADATKEZELŐ REAKCIÓIDEJE

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított huszonöt napon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az adatkezelő az intézkedést díjmentesen biztosítja.
Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

AZ ADATHORDOZHATÓSÁG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
Az interneten megvalósuló adatkezelések kapcsán nem elegendő a törléshez való jogot biztosítani, hiszen az adatok több adathordozón is rögzülnek (a keresőmotorok a korábban tárolt verziókat is elérhetővé teszik). Az adatalany az adatok minden lehetséges elérési pontján töröltethesse azokat, hiszen csak ez vezet el a tényleges joggyakorláshoz.

JOGORVOSLAT

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelőnél panaszt tehet, vagy az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: naih.hu